Izredna odpoved delavca

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpoved, v primerih določenih z zakonom, na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha brez odpovednega roka z dnem vročitve odpovedi.

Določila, ki se nanašajo posebej na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vsebuje ZDR-1 v členih od 109. do 111. Od teh se posebej na odpoved delavca nanaša določilo 111. člena. Upoštevati pa je potrebno tudi splošne določbe, ki se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi in jih ZDR-1 vsebujejo v členih od 82 do 88.

Po splošnih določbah:

  • se pogodba o zaposlitvi lahko odpove le v celoti,
  • mora biti odpoved izražena v pisni obliki,
  • delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov, določenih z zakonom,
  • izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna,
  • je dokazno breme na strani delavca,
  • mora biti izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje. Odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča:
  • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico,
  • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delodajalcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov  sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

Če delodajalec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo. 


NAZAJ