Kako odpustiti delavca v skladu z zakonom

Pogodbo o zaposlitvi lahko odpovesta tako delavec kot delodajalec. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko redna ali pa izredna. Temeljna razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je v odpovednem roku. Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu delovno razmerje preneha šele po poteku odpovednega roka. Ta začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. Pri izredni odpovedi odpovednega roka ni, saj se domneva, da so ravnanja, zaradi katerih pride do izredne odpovedi s strani delodajalca ali delavca takšna, da nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče niti do izteka odpovednega roka.


Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti v pisni obliki.

REDNA odpoved pogodbe o zaposlitvi

Če delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi, lahko to stori kadarkoli in brez obrazložitve. Če pa redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, pa morajo za to obstajati utemeljeni razlogi, ki jih mora dokazati delodajalec. V pisni odpovedi mora delodajalec obrazložiti odpovedni razlog in delavca opozoriti na pravno varstvo in na njegove pravice, ki jih ima iz naslova brezposelnosti. Dolžina odpovednega roka se lahko določi s pogodbo o zaposlitvi, vendar ne sme biti krajši, kot ga določa zakon.

Med utemeljene razloge ZDR-1 v 89. členu uvršča:

  • poslovni razlog (prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, strukturnih, organizacijskih in tehnoloških ali podobnih razlogov na strani delodajalca),
  • razlog nesposobnosti (nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja),
  • krivdni razlog (ko delavec krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja),
  • nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (Podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti in postopek sta urejena v ZDR-1, ZPIZ in ZZRZ),
  • neuspešno opravljeno poskusno delo.

Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

Obvezni dokumenti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 Poslovni razlog

- pisna odpoved iz poslovnega razloga (mora vsebovati obrazložitev dejanskega razloga za odpoved ter pravni pouk, ki vsebuje opozorilo o pravnem varstvu in pravicah delavca iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve).

Razlog nesposobnosti

- vabilo delavcu na zagovor s pisno seznanitvijo z očitanim razlogom nesposobnosti (zagovor mu mora omogočiti v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od 3 (treh) delovnih dni, vabilo pa mora vsebovati obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ter datum, ura in kraj zagovora. V Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.)

- zapisnik o zagovoru (vsebovati mora uro, datum zagovora, vse prisotne, navedbe, ki jih je podal vabljeni in morebitne priče ter njihove podpise)

- obvestilo sindikatu, če delavec to zahteva

- odpoved iz razloga nesposobnosti (vsebovatimora obrazložitev dejanskega razloga za odpoved ter pravni pouk, ki vsebuje opozorilo o pravnem varstvu in pravicah delavca iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve).

Krivdni razlog

- opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve (Delodajalec mora delavca v primeru kršitve obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi delavca najprej pisno opozoriti na kršitev in na možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve v obdobju enega let. Šele v primeru ponovne kršitve, ki ni treba da je istovrstna, lahko delodajalec prične postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga).

- vabilo na zagovor s pisno seznanitvijo z očitanimi kršitvami (Zagovor mu mora omogočiti v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od 3 (treh)delovnih dni, vabilo pa mora vsebovati obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ter datum, ura in kraj zagovora. Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.)

- zapisnik o zagovoru (vsebovati mora uro, datum zagovora, vse prisotne, navedbe, ki jih je podal vabljeni in morebitne priče ter njihove podpise)

- obvestilo sindikatu, če delavec to zahteva

- odpoved iz krivdnega razloga (mora biti podana v okviru subjektivnega in objektivnega roka)

Nezmožnost opravljanja dela zaradi invalidnosti

- Izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti

- obvestilo delavcu invalidu o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi

- Vloga Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

 

IZREDNA odpoved pogodbe o zaposlitvi

Razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi so našteti v 110. členu ZDR-1 s strani delodajalca in v 111. členu s strani delavca. Med drugim je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja s strani delavca, ki ima znake kaznivega dejanja, če delavec najmanj 5 dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca čeprav bi to moral in mogel storiti, , če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika idr.

Dokumenti, ki se zahtevajo

- vabilo na zagovor s pisno seznanitvijo z očitanimi kršitvami (Zagovor mu mora omogočiti v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni, vabilo pa mora vsebovati obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ter datum, ura in kraj zagovora.  Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba).

- zapisnik o zagovoru

- obvestilo sindikatu, če delavec tako zahteva

- izredna odpoved (mora biti podana v okviru subjektivnega in objektivnega roka).


NAZAJ