Cilj in ukrepi za izvajanje promocije zdravja

Cilj promocije zdravja na delovnem mestu je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Inšpektorat RS za delo meni, da lahko delodajalci skozi izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu uresničijo pomembne cilje, kot:Cilji in ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu (vir: freedigitalphotos.net)

 • višjo raven medsebojne komunikacije oz. kulture sodelovanja; 
 • boljši pretok informacij; 
 • višjo raven sodelovanja pri pomembnih odločitvah; 
 • organizacijo dela, ki omogoča delavcem uravnoteženo povezavo med zahtevami dela in njihovo sposobnostjo; 
 • dobro socialno mrežo; 
 • pogoje za fizično aktivnost zaposlenih in 
 • dobre ergonomske pogoje na delovnem mestu.

Večino ukrepov na področju promocije zdravja na delovnem mestu je mogoče doseči skozi preproste – »splošne« organizacijske spremembe. 

Inšpektorat RS za delo predlaga nekatere možne organizacijske ukrepe na ravni delodajalca in na ravni delavca

Na ravni delodajalca:

> Oblikovati skupino, odgovorno za konkretno izvajanje promocije zdravja na delovnem
mestu. Skupina ima nalogo:

 • določiti probleme (na osnovi podatkov ankete, podatkov iz ocene tveganja, podatkov o bolniški odsotnosti, podatkov o nezgodah pri delu itd.); 
 • izdelati načrt programa promocije zdravja na delovnem mestu; 
 • spremljati izvajanje programa promocije zdravja in 
 • vrednotiti program promocije zdravja. 


> Vodja skupine predlaga delodajalcu aktivnosti na področju promocije zdravja (predavanja, individualno ukvarjanje z delavci, socialna druženja itd.).

> Informirati zaposlene o programu promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec si bo prizadeval stimulirati zaposlene k sodelovanju.

> Pridobivati informacije o tem, kako se zaposleni počutijo na svojem delovnem mestu. V ta namen lahko uporabi vprašalnik, ki je priloga tega programa.

> Spodbujati delavce, da sami opredelijo izvor težav in poiščejo rešitev. IRSD predlaga, da na sestankih sodeluje največ 10-12 ljudi.

> Spodbujati, da na delovnem mestu vlada strpnost, varnost in pravičnost.

> Razvijati kulturo pohvale (če se že ne more vplivati na ustreznejše denarno nagrajevanje).

> Omogočiti sodelovanje pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja. V tem kontekstu si bo delodajalec prizadeval uvesti stalna srečevanja delovnih enot za spremljanje organizacije dela, strokovnega razvoja, oblikovanje predlogov za izboljšave itd.

> Posredovati pravočasne informacije, ki se implicirajo na delo delavcev. Informirati
zaposlene o dogodkih in rezultatih dogodkov, ki se implicirajo na poslovanje delodajalca.

> Omogočiti delavcem gibljiv delovni čas – kadar je to mogoče.

> Za delovne naloge postaviti razumne roke in količino dela.

> Delodajalec si bo prizadeval, da so delovne naloge smiselne, delavce naj spodbujajo, če se le da naj predstavljajo zaokroženo celoto in dajejo delavcem možnosti, da uporabijo in pokažejo znanje in pokažejo svoje znanje in spretnosti.

> Zagotoviti pogoje za druženje sodelavcev, vključno s čustveno podporo in pomočjo med
sodelavci.

Na ravni delavca:

Življenjski slog zaposlenih je njihova zasebna stvar. Zaposleno osebo nihče ne more prisiliti k spremembi vedenja, razen če ne škoduje drugim. Udeležba v katerikoli aktivnosti na področju promocije zdravja je prostovoljna.

Zaposleni si bodo prizadevali izboljševati svoje zdravje skozi stalno skrb za svoje zdravje, telesno aktivnost in zdrav življenjski slog.

Zaposleni bodo svoje ideje in zamisli na področju zdravega življenjskega sloga poskušali predstaviti sodelavcem, delodajalcu pa predlagali ukrepe oz. aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Zaželeno je, da delodajalec podpira zaposlene v njihovem prizadevanju.

Kadar ima zaposleni občutek, da je deležen nadlegovanja na delovnem mestu, se o tem lahko pogovori tudi s predstavnikom skupine, odgovorne za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.

Projekt Zrno zdravja

zrno zdravjaProjekt Zrno zdravja – GZS.MITV je usmerjen v vzpostavitev naprednega multimedijskega interaktivnega izobraževalnega centra. GZS.MITV je platforma, ki upošteva tudi najnovejše spletne in mobilne trende in je zasnovana na najnaprednejših tehnologijah, ki omogočajo široko dostopnost do informacij, zgledov, primerov dobre prakse, strokovnih mnenj ter dviga zavedanja o pomenu projektnih vsebin.


Na multimedijski platformi Zrno zdravja boste tako našli pomembne informacije s področja promocije zdravja na delovnem mestu, različne primere dobrih praks, strokovnih mnenj in napotkov, pomembnih za poslovanje vsakega podjetja, ne glede na velikost.


Glavni cilj projekta je promocija, informiranje in izobraževanje delodajalcev, delojemalcev in širše populacije prebivalstva o skrbi za zdravje na delovnem mestu in s tem krepitev in ohranjanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb ter zmanjšanje tveganih ravnanj.

Zdravje je največja vrednota, in skrb za to, da smo zdravi, se ne začne in konča na delovnem mestu, temveč je to odnos posameznika do sebe, svojega telesa in duha. Več o promociji zdravja pa najdete na portalu ZRNO ZDRAVJA, ki se stalno nadgrajuje.Viri: Inšpektorat RS za delo; zrnozdravja.si, podjetniskisklad.si, ozljubljana.si