Zakonska podlaga zdravja na delovnem mestu

Inšpektorat RS za delo je v svojem uvodu o Promociji zdravja na delovnem mestu med drugim zapisal sledeče:

"Uvaja se promocija zdravja na delovnem mestu, kot nov programski pristop k reševanju celokupne problematike. Delodajalec mora sprejeti ukrepe na področju promocije zdravja (ZVZD-1, Ur. list RS, 43/2011). Mora načrtovati, izvajati in spremljati ta proces.

Izvajalec promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalec. V tem procesu uporablja znanje in nasvete drugih subjektov – po potrebi izvajalca medicine dela, strokovnega sodelavca, inšpektorja za delo, obmZakonska podlaga Promocije zdravja na delovnem mestu (vir: freedigitalphotos.net)očnega zavoda za zdravstveno varstvo itd. Inšpektorat Republike Slovenije za delo predlaga, da so ukrepi na področju promocije zdravja enostavni in sledljivi. Morajo zajemati skupna prizadevanja delodajalca in delavcev za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Zaželeno je, da delodajalec ukrepe promocije zdravja planira na osnovi analize stanja na področju vseh dejavnikov tveganja v delovnem okolju (analiza bolniškega staleža, analiza nezgod pri delu, anketa o zadovoljstvu zaposlenih itd.)."

Načeloma poznamo tri faze priprav promocije zdravja:

1. Prvo fazo predstavlja analiza stanja, za katero je zaželeno, da zaobjema vse dejavnike tveganja v delovnem okolju (analiza bolniškega staleža, analiza nezgod pri delu, anketa o zadovoljstvu zaposlenih itd.), obenem je ta analiza dobra osnova za pripravo ukrepov, lahko pa delodajalec uporabi svojo oceno tveganja kot osnovo za pripravo ukrepov. 

2. V drugi fazi imenovani fazi realizacije Inšpektorat RS za delo predlaga, da se na osnovi rezultatov analize opredelijo enostavni in jasni ukrepi. 

3. V tretji fazi - fazi vzdrževanja promocije zdravja pa bo moral delodajalec nadzornim službam
dokazati, da ukrepe na področju promocije zdravja resnično izvaja.

Podjetje lahko promocijo zdravja na delovnem mestu opredeli tudi kot poslovno strategijo, saj stremi k preprečevanju slabega zdravja pri delu in k izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja.

Kaj o promociji zdravja ne delovnem mestu pravi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)?

> 3. člen (pomen izrazov), 9. točka
Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

> 6. člen (promocija zdravja na delovnem mestu)
Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

> 32. člen (načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu)
(1) Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

(2) Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do uveljavitve tega zakona.

(3) Smernice iz prejšnjega odstavka tega člena se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo.

> 76. člen (prekrški delodajalca)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:

27. v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi odstavek 32. člena);

Vir: Uradni list RS, Inšpektorat RS za delo