Kaj je denarno nadomestilo in denarna socialna pomoč?

Kariera

Ko smo brez dela, še kako prav pride vsak euro. Denarno nadomestilo za brezposelnost lahko uveljavljamo na Zavodu za zaposlovanje, denarno socialno pomoč pa na Centru za socialno delo, vendar moramo zadostiti pogojem.

1. Denarno nadomestilo (uveljavljamo na Zavodu RS za zaposlovanje)

Denarne dajatve, to je denarno nadomestilo, so praviloma sorazmerne z višino vplačanih prispevkov ("načelo enakovrednosti"), medtem ko je njihovo trajanje časovno omejeno in pogojeno s predhodno dobo zavarovanja. Višino zneska denarnega nadomestila oziroma dolžino upravičenosti urejajo 60., 61. in 62. člen Zakona o urejanju trga dela, ki pa so se s prenovljenim zakonom nekoliko spremenili. Spremembe v 60., 61. in 62. členu najdete pod členi 13, 14 in 15 v prenovljenem Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD-A).

Pravico do denarnega nadomestila pridobite le, če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji in izpolnjujete z zakonom določene pogoje. Le te Zavod preveri v upravnem postopku. Izpolnjevati morate še naslednje pogoje:

 • pred nastankom brezposelnosti ste bili zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • prijaviti se morate pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložiti zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  

Kakšna je višina denarnega nadomestila in koliko časa smo do njega upravičeni?
Višina denarnega nadomestila za prve tri mesece je 80%, naslednje mesece pa 60% prejemnikove povprečne plače zadnjih 8 mesecev, pri čemer sta tako spodnja kot zgornja meja omejeni. Prav tako je omejeno trajanje nadomestila in sicer glede na to, koliko časa smo bili zavarovani za primer brezposelnosti. Izplačano denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 350 eurov in ne višje od 1050 eurov.

Od 1.1.2011 kljub opravljanju malega dela (v omejenem obsegu - do 200 eur), upravičencem pripada denarno nadomestilo v nespremenjeni višini, torej se zaradi opravljanja malega dela denarno nadomestilo ne zniža.
V primeru zaposlitve za krajši delovni čas upravičenci še vedno ohranijo sorazmeren del denarnega nadomestila.

Kako uveljavite pravico do denarnega nadomestila?
Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri Zavodu RS za zaposlovanje:

 • vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila, ki ga lahko dobite na uradu za delo ali ga natisnete s spletnih strani Zavoda ali zahtevek oddate elektronsko prek spletnih strani Zavoda.

K zahtevku je treba priložiti naslednje listine:

 • pogodbo/e o zaposlitvi,
 • potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec), ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. 

Kakšni so roki za uveljavitev pravice?
Denarno nadomestilo vam pripada z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Rok ne teče v primeru:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo, 
 • opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.

NE POZABITE!
Po prenehanju navedenih razlogov se morate v roku 30 dni prijaviti pri Zavodu in vložiti zahtevek.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja pravice skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.

Podrobnejše informacije o tem, kako uveljaviti pravico do denarnega nadomestila, kako se določi višina in trajanje denarnega nadomestila ter kdaj pravica miruje, preneha oziroma sezniža, lahko preberete v dokumentu Denarno nadomestilo med brezposelnostjo.

Čas prejemanja denarnega nadomestila:
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let ,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

2. Denarna socialna pomoč (uveljavljamo na Centru za socialno delo)

Denarna socialna pomoč
Če si ne moremo zagotoviti preživetja sami s svojim delom, premoženjem ali s pomočjo tistih, ki so nas morebiti dolžni preživljati, smo za določen čas upravičeni do denarne socialne pomoči. Vendar pa moramo izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni z zakonom.

Izredna denarna socialna pomoč
Do izredne denarne socialne pomoči smo upravičeni, kot že samo ime pove, če se znajdemo v izrednih okoliščinah. Dodeli se tudi v primerih, ko presegamo "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a smo se iz razlogov, na katere nismo mogli vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti. Več ...

Podrobne informacije o denarni socialni pomoči najdemo v Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS 3/2007-UPB2, 23/2007-popr., 41/2007-popr.).


NAZAJ