Pomoč centra za socialno delo

Kariera

Si težko zagotovite preživetje s svojim delom, premoženjem ali s pomočjo tisih, ki so vas morebiti dolžni preživljati? Seznanite se s pogoji za prejemanje denarne socialne pomoči, kje jo lahko uveljavljate itd.

Komu je denarna socialna pomoč namenjena?

  • vsem, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje
  • tistim, ki nimajo premoženja, ki bi jim omogočalo preživetje
  • tistim, ki aktivno rešujejo svojo socialno problematiko ter
  • so državljani RS, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče ali so tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in v njej tudi prebivajo

Kje in kako uveljavljamo pravico do denarne socialne pomoč?

Vlogo za dodelitev redne denarne socialne pomoči in navodila za izpolnjevanje vloge dobimo na centru za socialno delo ali na spletu. Za reševanje naše vloge je pristojen center za socialno delo na območju naslova našega stalnega bivališča.

V primeru izredne denarne socialne pomoči smo v vlogi dolžni natančno navesti, za kakšen namen potrebujemo pomoč ter opredeliti denarni znesek, ki ga potrebujemo. Vlogo za dodelitev izredne denarne socialne pomoči in navodila za izpolnjevanje vloge dobimo na centru za socialno delo ali na spletu.

V roku 15 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči smo dolžni pristojnemu centru za socialno delo predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. V primeru, da tega ne storimo, se nam odtegne pravica do izredne denarne socialne pomoči za nadaljnjih 18 mesecev. Takšna pomoč se lahko dodeli ali za obdobje ali enkratno.

Koliko časa lahko prejemamo denarno socialno pomoč?

Denarno socialno pomoč prejemamo za določen čas. V tem času moramo biti aktivni in iskati zaposlitev. Drugače je urejeno za starejše nad 63 let (ženske) oz. 65 let (moški) in tiste, ki so trajno nezmožni za delo. Trajanje pravice do denarne socialne pomoči:

  • prvič se dodeli največ za tri mesece, po tem obdobju ponovno zaprosimo
  • ponovno se lahko dodeli največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin; presodi jih uradna oseba na centru za socialno delo),
  • v primeru, da ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca (starost nad 63 oz. 65 let, bolezen ali invalidnost), se lahko dodeli tudi za obdobje do enega leta
  • upravičenki nad 63 let oz. upravičencu nad 65 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžen in sposoben preživljati in živi doma, se dodeli trajna denarna socialna pomoč.

Kolikšna je višina denarne socialne pomoči?

Višina denarne pomoči se ves čas usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Od 1. januarja 2016 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 261,56 evrov. Če smo brez kakršnih koli sredstev za preživetje, znaša denarna socialna pomoč za:

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu 288,81
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 349,67
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 450,54
samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi  202,16
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi 219,50
vsako naslednjo odraslo osebo 164,62
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 245,48
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 205,05
prvega otroka, ki je najstarejši 219,50
vsakega naslednjega otroka 190,61
 povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema 57,76

Denarna socialna pomoč je torej odvisna od naših dohodkov in števila družinskih članov. Za družino se denarna socialna pomoč določi tako, da se seštejejo zneski iz zgornje tabele, ki pripadajo posameznim družinskim članom, v primeru enostarševske družine pa se prišteje še ta dodatek. Če imamo del sredstev sami (plača, pokojnina, študentsko delo ipd.) in so nižji od navedenih zneskov, znaša denarna socialna pomoč le razliko do zneska, ki nam pripada po izračunu.

Kdaj nismo upravičeni do pomoči?

Pravico do denarne socialne pomoči lahko uveljavljamo, ko so izčrpane že vse ostale možnosti. Zato se ne dodeljuje samski osebi oz. družini, ki ima prihranke oz. premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Prav tako denarne socialne pomoči ne moremo dobiti, če smo brez sredstev za preživetje po svoji krivdi ali si ne prizadevamo, da bi rešili svoj položaj. Podrobne informacije o denarni socialni pomoči najdemo v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/


NAZAJ