Nagradna igra: Sanke mojazaposlitev

Zima je tu. Že imate sanke? Ste velik navdušenec sankanja in komaj čakate, da se spustite po hribu? Na naši facebook strani v komentarju označite prijatelja in zapišite vašo snežno prigodo. Najbolj zanimivo bomo nagradili z retro sankami.

Nagradna igra: Sanke mojazaposlitev.si

Med sodelujočimi bomo izbrali 1 nagrajenca/nagrajenko, ki bodo prejel retro sanke mojazaposlitev.

Kako sodelujete v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki je na facebook strani komentiral objavo nagradna igra Sanke mojazaposlitev.

Nagradni sklad:

1x sanke mojazaposlitev

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo komentirali objavo, bomo izbrali nagrajenca/nagrajenko, ki bo prejel sanke mojazaposlitev.

Nagradna igra traja od 13.11.2017 do 27.11.2017.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@mojazaposlitev.si.

Za vse sodelujoče se smatra, da se strinjajo s Pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri. Pravila in pogoji nagradne igre so podrobneje opisani spodaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»Počivalnik mojazaposlitev«

1. ORGANIZATOR:

Organizator nagradne igre je podjetje Moja zaposlitev d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin, Ljubljana.

2.POGOJI SODELOVANJA:

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook (na strani: https://www.facebook.com/mojazaposlitev/?fref=ts) od 13.11.2017 od objave do 27.11.2017 do polnoči (po času organizatorja).

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so med 13.11.2017 od objave nagradne igre in do 27.11.2017 do 24:00 komentirali objavo na naši Facebook strani mojazaposlitev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Moja zaposlitev d.o.o. ali ožji družinski člani zaposlenih.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

NAGRADA:

1 x sanke mojazaposlitev.si

 (v vrednosti 47,18 €)

Zgoraj navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.

3. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE OSEBE:

Žrebanje bo izvedeno dne 28.11.2017. Nagrada bo podeljena na podlagi izbora izmed vseh sodelujočih, med 13.11.2017 po objavi in 27. 11. 2017 do 24:00 na Facebook strani https://www.facebook.com/mojazaposlitev/?fref=ts.  

Izbor ne bo javen, izvedla pa ga bo 3-članska komisija. Izbora nagrajenca/ke je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Organizator bo izbranega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Moja zaposlitev, in sicer v roku najkasneje 5 dni po zaključenem izboru.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo imena in priimka nagrajenca.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izbrane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izbrane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

4. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE: V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni po objavi nagrajenca na FB strani Moja zaposlitev, v zasebno pošto (Facebook inbox na strani www.facebook.com/mojazaposlitev) pošlje naslednje podatke: ime, priimek, stalen naslov.

V primeru, da nagrajeni zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane nepodeljena.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izbranec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrado nagrajenec prevzame osebno na sedežu podjetja Moja zaposlitev d.o.o..

5. OSEBNI PODATKI: Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE: Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Moja zaposlitev d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. V PRIMERU TEŽAV ALI NEJASNOSTI: nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@mojazaposlitev.si.

8. DRUGE DOLOČBE: organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.
  • Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Facebooka ali z njim drugače povezana. 

Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre in ne Facebooku.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati izbora so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani.

9. V PRIMERU SPOROV: ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati dne, 13.11.2017 s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 13. 11. 2017
Moja zaposlitev d.o.o.