Coaching je prvovrstna razvojna metoda usposabljanja zaposlenih

Pri izbiri metode doseganja ciljnega nivoja usposobljenosti in razvoja kompetenc smo pogosto v dilemi, katero od metod uporabiti. Odločamo se na osnovi posnetka stanja aktualne usposobljenosti skupine ali posameznikov. Drug kriterij presoje je ciljna stopnja usposobljenosti. Polje med aktualnim stanjem in ciljno razvitostjo nakazuje stopnjo zahtevnosti razvojnega programa. Na optimalno izbiro vplivajo še ciljna, storilnostna in razvojna naravnanost udeležencev ter homogenost skupine glede na aktualno razvitost določene kompetence. Na osnovi vsega navedenega se odločamo za  predavanje, delavnico, interaktivno delavnico, izkustveno učenje, skupinski ali individualni coaching. 

Alternative  pri izbiri metode razvoja kompetenc, usposabljanja zaposlenih

Predavanje se kaže kot učinkovita izbira v primerih, ko je nosilec v obvladovanju določenih vsebin v izraziti prednosti pred svojim občinstvom. Razlika v obvladovanju vsebine med izvajalcem in avditorijem je izrazita. Primarni cilj predavanja je navdušiti poslušalce za poglobljen študij ali usposabljanje. Delavniški način v večji meri vključuje udeležence v tematiko in od njih že pričakuje izvajanje vsaj določenega dela povsem pragmatičnih problemov in kreiranje rešitev. Pri interaktivni delavnici je naloga nosilca kreiranje maksimalne vključenosti udeležencev, vživljanje v konkretne situacije in aktiviranje njihove razvojne naravnanosti in radovednosti.

Izkustveno učenje za razliko od prej omenjenih pomeni dejavno učenje, ki ga dopolnjujemo z refleksijo. Udeležence programa iz stanja udobja postavimo v stanje disonance. Pot iz slednje je možna zgolj s prilagoditvijo. Slednja omogoči ponovno stanje ravnotežja. Celoten proces  dopolnjujemo z refleksijo, podporo članov skupine in trenerja. Učinki se v primeru udeležbe razvojno naravnanih posameznikov kažejo v pospešenem razvoju, sprejemanju sprememb ter osebnostni in profesionalni rasti.

Coaching ima med razvojnimi metodami posebno mesto. Izstopa po svoji atraktivnosti, poglobljenosti, učinkovitosti, intenzivnosti ozaveščanja in spreminjanja ravnanj. 

Individualni coaching

Glede na učinkovitost pri delu s ciljno in razvojno naravnanimi posamezniki sam osebno v ospredje postavljam prav coaching.  Pri tem odkrivamo potenciale in področja, ki jih udeleženec procesa želi izboljšati. Z uporabo različnih metod in tehnik pomagamo pri postavljanju in doseganju ciljev, reševanju problemov, osebnostnem in profesionalnem razvoju.

Gre za kreativen proces, obliko osebnostnega in profesionalnega razvoja. Temelji na sodelovanju, spodbujanju miselnih procesov, v katerih udeleženec coachinga hitreje in lažje pride do rešitev. Namen coachinga je spodbujanje  lastnih potencialov in doseganje bolj uravnoteženega, učinkovitega, ciljnega, samo-izpolnjujočega delovanja posameznika.

Coach in udeleženec coachinga skleneta dogovor o cilju in procesu za njegovo doseganje. Coach je pri tem partner, ki pomaga odstraniti mentalne ovire, ki se pojavljajo na poti do cilja. Z udeležencem dela na področjih kot so okolje, vedenje, sposobnosti, prepričanja, vrednote, identiteta, vizija. 

Proces individualnega coachinga

Proces se prične s pregledom trenutne situacije. Pri tem je pomembna celovitost pregleda. Coach udeležencu pomaga odkrivati razloge za trenutno situacijo. Osvetlita razloge za aktualno stanje in vzvode za doseganje sprememb. Pri osvetlitvi vizije prihodnosti odkrivamo vrednote, motive, interese, cilje, polja užitka in osebne izpolnitve. Pomemben del procesa je odkrivanje ovir. Odkrivamo tako ovire kot strahove. Ozaveščamo omejujoča prepričanja in vzorce delovanja. Ponavljajoče obrazce tako uspehov kot neuspehov ter ravnanja, ki so do teh privedla. V akcijskem delu procesa se osredotočamo na zahteve po spremembi, možnostih za njihovo doseganje. Izdelamo načrt aktivnosti s terminsko opredelitvijo in kazalniki merjenja učinkov. V motivacijskem procesu izpostavljamo odgovornost do samega sebe in izpolnitev lastnih vrednot, interesov in motivov skozi realizacijo načrta.

Skupinski coaching

Skupinski coaching je interaktiven proces med coachem in udeleženci. Ta posebna oblika  skupinskega  razvoja je namenjena tako posamezniku kot skupini. Osredotoča se na razvoj veščin, skupinsko, timsko delovanje pri reševanju izzivov in doseganju ciljev.

Ogrodje skupinskega coachinga so 4 ključni koraki. Pred prvim pa je za uspeh ključno ustvarjanje potrebnih okoliščin za izvedbo. Tako kot pri drugih razvojnih metodah je tudi tukaj izjemno  pomembno varno in spodbudno okolje, naklonjeno refleksiji. Pri tem se posvečamo kreiranju  dinamičnega vzdušja, spodbujanju radovednosti, izboljševanju obstoječih načinov dela, pri čemer nagrajujemo kreativnost, odprtost in soočanje z izzivi z različnih zornih kotov.  

Proces skupinskega coachinga

V procesu skupinskega coachinga sledimo 4 korakom. V prvem zastavimo (SMART) cilj. Praviloma ga izpeljemo iz izzivov, potreb po spremembah. Opredelimo tudi orodja in načine merjenja. Nadaljujemo z opisom trenutne situacije in že opravljenimi aktivnostmi. Sledi nabor možnosti za ustvarjanje nove kakovosti in premagovanje zatečenega stanja. V naslednjem koraku med nanizanimi rešitvami izberemo najboljše. Pomembno je, da celoten proces skrbno beležimo, saj se pogosto izkaže potreba po vračanju v predhodne korake. Prav tako s tem zagotovimo potrebno sledljivost izbrane rešitve in razloge za izbor. Izboru najboljše rešitve sledi še opredelitev akcijskega načrta s časovno dimenzijo, možnimi zapleti in načini njihovega premagovanja.

K učinku pomembno prispevajo vztrajnost pri postavljanju vprašanj in striktnost glede tega, da coach sam ne sme ponujati rešitev. Njegova naloga je postavljanje vprašanj in spodbujanje vseh udeležencev. Idealno je vključiti vse potenciale, ki jih imamo na voljo. Skupinski coaching je tako prvenstveno usmerjen v aktivnosti, ki so jih zasnovali izbrali in utemeljili udeleženci. S tem zagotovimo nujno potrebno vključenost vseh posameznikov ter pridobimo potrebni motivacijski zagon za začetek, vztrajanje in dokončanje skupaj izbrane poti za doseganje cilja.

Avtor prispevka je Matjaž Ahac, poslovni svetovalec, trener, coach in interim manager, dosegljiv na telefon 031 659 845 ali preko elektronske pošte matjaz.ahac@gmail.com.